Algemene voorwaarden Mediate Holding BV

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen gebruikt, geschreven met hoofdletters. Bij begrippen die zijn opgenomen in enkelvoud wordt het meervoud daarvan eveneens hieronder begrepen en vice versa. Onder deze begrippen wordt verstaan:

ACCEPTATIE:
Het bevestigen door Klant dat de geleverde Producten en Diensten beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, door verloop van tijd of het tekenen van een acceptatiedocument
APPARATUUR:
De door Mediate op basis van de Overeenkomst aan Klant te leveren (medische) apparaten.
BIJLAGEN:
De documenten welke als aanhangsel bij de Overeenkomst zijn opgenomen en welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van die Overeenkomst
DIENSTEN:
De door Mediate op basis van de Overeenkomst aan Klant te verlenen diensten, te verrichten werkzaamheden en in het kader daarvan te verrichten prestaties.
DOCUMENTATIE:
De bij de Producten behorende gebruiksdocumentatie, waaronder bijvoorbeeld de gebruiksvoorschriften, handleidingen, onderhoudsdocumentatie, technische documentatie, welke Mediate aan Klant levert en conform welke Klant de Producten dient te gebruiken en onderhouden.
INSTALLATIE:
Het installeren en gebruiksklaar opleveren van de geleverde Producten door Mediate op de door Klant aangewezen locatie.
KLANT:
De afnemer die met Mediate de Overeenkomst is aangegaan.
LEVERING:
Het door Mediate op de door Klant aangewezen locatie afleveren van de Producten of Diensten.
OFFERTE:
De door Mediate uitgebrachte aanbieding voor de levering van de Producten en Diensten.
ONDERHOUD
De door Mediate op basis van de Overeenkomst aan Klant te verlenen Diensten met betrekking tot het in stand houden en correct blijven functioneren van de Apparatuur.
ONDERHOUDSOVEREENKOMST | SLA
De overeenkomst tussen Mediate en Klant welke de specifieke afspraken bevat voor de levering van Onderhoud en die, indien toepasselijk, als Bijlage bij de Overeenkomst is opgenomen.
OVEREENKOMST:
De overeenkomst tussen Mediate en Klant waarvan deze Voorwaarden deel uitmaken.
PARTIJEN:
De partijen bij de Overeenkomst, te weten Klanten Mediate.
MEDIATE:
De besloten vennootschap Mediate Holding B.V., handelende onder de naam Mediate Medical, gevestigd en kantoorhoudende te 7609 RD Almelo aan het adres Twentepoort West 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69977380, die met Klant de Overeenkomst is aangegaan.
PRODUCTEN:
De door Mediate op basis van de Overeenkomst aan Klant te leveren Apparatuur en Programmatuur.
PROGRAMMATUUR:
De door Mediate op basis van de Overeenkomst aan Klant te leveren gebruiksrechten op software (systeem programmatuur).
TARIEVEN:
De prijzen van de door Mediate in het kader van de Overeenkomst te leveren Producten en Diensten als opgenomen in de Offerte.
VOORWAARDEN:
Onder havige algemene leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst.
WERKDAGEN:
Maandag tot en met vrijdag, met uit zondering van erkende feestdagen.

ARTIKEL 1 – ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

 1. Mediate levert de Producten en Diensten aan de Klant, zoals gespecificeerd in de Aanbieding en nader omschreven in de Overeenkomst en de Bijlagen.
 2. Mediate is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens de verplichtingen van Mediate om de Overeenkomst volledig en correct na te komen.
 3. Mediate levert de Producten en Diensten uitsluitend in overeenstemming met de eisen en specificaties zoals expliciet vastgelegd in de Overeenkomst en in overeenstemming met de wettelijke eisen. Klant heeft geen recht op aanvullende functionaliteiten, opties of rechten anders dan hierboven beschreven. Mediate will have no further obligations and / or bear costs, other than stipulated in the Agreement.
 4. Voor eigen rekening en risico brengt Klant (zorgdragen voor de beschikbaarheid van) de benodigde apparatuur en infrastructuur (zoals computers, stroom- en netwerkfaciliteiten) en eventuele koppelingen hieraan in rekening, tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst of bijlagen is bepaald.

ARTIKEL 2 – CONCLUSIE EN DUUR

 1. Een Aanbieding van Mediate is geldig gedurende de daarin vermelde periode of, bij gebreke daarvan, 30 kalenderdagen na de datum van intrekking van de Aanbieding. Mediate heeft het recht om de Aanbieding te wijzigen of in te trekken, zolang deze niet onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd. Orders or orders from the Client are only binding after they have been confirmed in writing by Mediate.
 2. De Overeenkomst bindt een Partij vanaf het moment van ondertekening ervan. De overeenkomst komt tot stand nadat deze door beide partijen is ondertekend.
 3. De overeenkomst eindigt wanneer beide partijen aan al hun verplichtingen uit de overeenkomst jegens de andere partij hebben voldaan. Dit laat onverlet dat voorzieningen ook na beëindiging van de Overeenkomst kunnen blijven werken. Dit geldt alleen voor die bepalingen die expliciet in de Overeenkomst zijn vastgelegd.

ARTICLE 3 – LEVERING

 1. Levering van de Producten en Diensten door Mediate vindt plaats op de door Afnemer aangewezen locatie(s) in Europa. De levering zal Incoterm 2010 EXW. Levering inclusief – indien van toepassing – de Documentatie.
 2. Alle opgaven van (leverings) termijnen, (leverings) data en (lever) tijden zijn indicatief en worden door Mediate naar beste weten verstrekt. Hoewel Mediate zoveel mogelijk in acht zal nemen, gelden deze niet als deadlines.
 3. Het risico van de geleverde Producten gaat over op de Klant vanaf het moment van Levering. Het moment van levering is het moment dat Mediate de Producten over de drempel van de aangegeven locatie brengt. Mediate is vanaf dat moment op geen enkele wijze meer aansprakelijk voor (de kosten als gevolg van) schade, diefstal of vermissing van de Producten en de verzekering daarvan. Deze risico-overgang laat het recht van de Klant om de Producten na Levering te inspecteren onverlet.
 4. Klant gaat binnen vijf (5) werkdagen na levering akkoord met de Producten en eventuele diensten of – indien dit later is – keurt de installatie en het testen en eventuele gebreken binnen deze periode schriftelijk goed aan Mediate. Van gebreken is sprake indien de levering onvolledig is en / of de betreffende Producten en / of Diensten niet voldoen aan het bepaalde in de Overeenkomst als gevolg van een aan Mediate toe te rekenen omstandigheid.
 5. Wanneer de opdrachtgever binnen de in artikel 3.4 genoemde termijn eventuele gebreken of klachten met betrekking tot de levering of installatie bij Intermediate meldt of vanaf het moment dat een door Opdrachtgever ondertekend acceptatiedocument of, indien eerder, de Producten of Diensten in gebruik is genomen, Acceptatie van de Er hebben producten en diensten plaatsgevonden en eventuele gebreken zijn niet meer voor rekening van Mediate. Vanaf het moment van Acceptatie of, indien eerder, inbedrijfstelling van de Producten of Diensten, is Mediate vrijgesteld van aansprakelijkheid die voortvloeit uit (schade als gevolg van) het klinisch gebruik van de Producten of Diensten alsmede gebreken waarvan Opdrachtgever wist of redelijkerwijs behoorde hebben geweten bij Acceptatie. onverminderd het bepaalde omtrent de garantie in artikel 5.
 6. De Klant is niet gerechtigd de Producten of Diensten voor Acceptatie te gebruiken – anders dan om deze te inspecteren en te testen. De Klant heeft alleen het recht om de Acceptatie van Producten of Diensten te weigeren op basis van legitieme, aangetoonde en schriftelijk door Intermediate gecommuniceerde gebreken. Mediate is verplicht deze gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. Kleine gebreken, gebreken of afwijkingen die de goede werking niet belemmeren en
  normaal gebruik van de producten of diensten kan geen reden zijn om de acceptatie van de producten of diensten te onthouden.
 7. Indien en voor zover dit in de Offerte is opgenomen en tegen de daarbij vastgestelde Tarieven, zal Mediate na Levering en Installatie onderling overleg en training verzorgen voor de bediening van de Producten aan door Afnemer aan te wijzen personen conform de overeenkomst. voorwaarden zoals opgenomen in de Aanbieding. Indien hierover niets in het Aanbod is opgenomen, zal Mediate deze instructie en training verzorgen tegen de op dat moment te bepalen prijzen en voorwaarden.
 8. Bij inruil van oude producten gelden de voorwaarden vermeld in de Aanbieding. Mediate heeft het recht om de inruil te weigeren of alle bijkomende kosten door te berekenen indien de Klant niet aan deze voorwaarden heeft voldaan. Dit heeft geen invloed op de overige onderdelen van de Overeenkomst en geeft Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst of onderdelen daarvan op te zeggen.

ARTIKEL 4 – EIGENDOM EN OVERDRACHT

 1. Indien de levering van Apparatuur onderdeel is van de te leveren Producten, zal Mediate deze aan Opdrachtgever verkopen. De eigendom van deze Apparatuur gaat over op de Klant nadat Mediate de overeengekomen tarieven volledig en onbezwaard heeft gemaakt (eigendomsvoorbehoud).
 2. Om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen dient Opdrachtgever Mediate alle medewerking te verlenen (het nemen van maatregelen) die nodig zijn om de eigendomsrechten van Mediate te beschermen. Zolang de eigendom niet op de Klant is overgegaan, mag deze de Producten niet verwerken, uit zijn feitelijke macht ontnemen, vervreemden of verpanden of enig ander recht aan derden verlenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediate.
 3. Met betrekking tot de geleverde Software die op de Apparatuur is geïnstalleerd (systeemsoftware), verleent Mediate aan de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de levensduur van de betreffende apparatuur. De (intellectuele) eigendomsrechten op de (systeem) Software berusten te allen tijde bij Mediate of haar licentiegever(s).
 4. Het is Opdrachtgever en Instelling niet toegestaan de geleverde programmatuur voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het gebruik van de betreffende apparatuur. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van eventuele (eind) gebruikersvoorwaarden en zal hiertoe de nodige handelingen verrichten.
 5. De Documentatie alsmede alle overige (technische) informatie met betrekking tot de Producten, de Diensten en het onderhoud daarvan is eigendom van Mediate. Alle intellectuele eigendomsrechten hierop berusten bij Mediate en deze zaken mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, doorgestuurd of openbaar gemaakt aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediate.

ARTICLE 5 – ONDERHOUD EN GARANTIE

 1. Indien Onderhoud onderdeel uitmaakt van de Offerte, zal Mediate dit uitvoeren conform het daarin bepaalde of, indien dit in het kader van de Overeenkomst tot stand komt, de Onderhoudsovereenkomst.
 2. Indien tussen Partijen geen Onderhoudsovereenkomst tot stand is gekomen, zal Mediate Onderhoud verlenen tegen de op dat moment vast te stellen prijzen en voorwaarden alsmede de voorwaarden van de Overeenkomst.
 3. Tenzij in de Offerte een andere offerte is opgenomen, geeft Mediate gedurende een periode van vier (4) jaar garantie op de goede kwaliteit en werking van de geleverde Producten, gerekend vanaf de datum van Acceptatie.
 4. Mediate strekt zich uitsluitend uit tot de garantie zoals vastgelegd in de Overeenkomst en, tenzij deze hierbij zijn uitgesloten, alle overige garantieclaims. Ten aanzien van de garantie geldt verder dat: – dit alleen geldt voor gebreken die ontstaan door correct, correct en oordeelkundig gebruik van de Producten conform de Documentatie het beoogde gebruik en / of andere schriftelijke instructies van Mediate; – dit geldt niet voor gebreken die bekend waren bij de Acceptatie of, indien dat eerder is, de inbedrijfstelling door Opdrachtgever of redelijkerwijs door Opdrachtgever hadden moeten worden opgemerkt. – dit geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van:
  1. onjuist, onoordeelkundig of ongeautoriseerd onderhoud, wijzigingen of kalibratie door of namens de Klant;
  2. software, koppelingen of benodigdheden geleverd door de klant of door derden;
  3. misbruik, nalatigheid, ongeval, verlies en / of andere schade die niet het gevolg zijn van handelingen die aan Mediate zijn toe te rekenen;
  4. onjuiste voorbereiding van de installatieplaats;
  5. schade aan de Producten of de gegevens die daarin zijn opgeslagen of daarmee worden verwerkt, veroorzaakt door een externe bron, zoals een computercrack;
  6. virussen of gelijkwaardige storingen in de Software als gevolg van het verbinden van de Producten met een netwerk;
  7. het gebruik van andere onderdelen of verbruiksmaterialen van de Producten dan die zijn goedgekeurd door Mediate;
  8. het gebruik van de Producten in combinatie met niet door Mediate goedgekeurde en / of anderszins incompatibele (rand) apparatuur of (rand) software;
  9. het niet nakomen door Afnemer van gemaakte afspraken met betrekking tot het onderhoud van de Producten. – dit geldt niet voor vervangende onderdelen en andere onderdelen waarvoor in de Offerte of de Documentatie is bepaald dat er afwijkende garantievoorwaarden gelden; – door Mediate aangeboden reserveonderdelen zijn niet altijd nieuw of komen niet exact overeen met de of ik moet bekend staan om de originele onderdelen, maar moeten qua prestatie altijd gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen; – het is beperkt tot – naar het oordeel en de keuze van Mediate – het repareren of vervangen van het Product of een onderdeel daarvan, en niet tot het repareren of vervangen van (een deel van) andere (al dan niet gekopieerde) apparatuur of voorzieningen.
 5. Opdrachtgever is verplicht gebreken aan de onder garantie vallende producten direct na ontdekking aan Mediate te melden en alle benodigde (technische) informatie en (technische) documentatie te verstrekken om haar in staat te stellen aan de garantieverplichtingen te voldoen.
 6. Indien er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, zal Mediate dit binnen redelijke termijn verhelpen (of laten verhelpen). Om de gebreken te kunnen verhelpen en / of te controleren of de Klant de Producten gebruikt in overeenstemming met de Overeenkomst, zal de Klant te allen tijde door Mediate aangewezen onderhoudspersoneel toegang verlenen tot de plaats (en) waar de Producten zich bevinden.
 7. Mediate garandeert dat zij gedurende de technische levensduur van de Producten en met een maximum van zeven (7) jaar na Levering op verzoek van de Klant originele onderdelen of gelijkwaardige alternatieven zal leveren tegen de op dat moment te bepalen prijzen en Voorwaarden als evenals de voorwaarden van de overeenkomst. Indien voor bepaalde Producten een andere termijn in de Offerte is opgenomen, dan geldt die andere termijn. Bij dreigend stagneren van deze mogelijkheid van nalevering zal Mediate de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen om hem in de gelegenheid te stellen maatregelen te nemen.
 8. Het plegen van onderhoud of herstel van gebreken kan geen grond opleveren voor verlaging van tarieven, schadevergoeding en / of ontbinding, anders dan vermeld in de Overeenkomst.
 9. De verplichtingen van Mediate met betrekking tot garantie zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden en anderszins in de Overeenkomst zijn de enige verplichtingen van Mediate en vormen de enige en exclusieve aanspraak van de Klant in geval van schending van een garantie op de Producten, met met uitzondering van dwingende bepalingen – deze zijn altijd van toepassing.

ARTICLE 6 – TARIEVEN, FACTURATIE EN BETALING

 1. Mediate zal de Producten en Diensten leveren tegen de overeengekomen tarieven, die in de Aanbieding staan vermeld. Alle tarieven zoals genoemd in de Aanbieding zijn exclusief BTW.
 2. Tenzij anders vermeld in de Aanbieding, dient betaling van een factuur door de Klant te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Afnemer kan geen beroep doen op korting en / of verrekening met betrekking tot de betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst jegens Mediate.
 3. Bij niet tijdige betaling heeft Mediate recht op wettelijke rente vanaf de vervaldag. Niettegenstaande al haar overige rechten kan Mediate wegens te late betaling de levering van Producten en / of Diensten opschorten, het niet betaalde bedrag in mindering brengen op enig bedrag dat Mediate aan Klant verschuldigd is voor behoud en / of verkoop. Daarnaast heeft Mediate recht op vergoeding van alle door haar geleden schade, inclusief advocaatkosten.
 4. Mediate is gerechtigd voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van betalingsverplichtingen door Opdrachtgever. Daartoe zal de Cliënt op eerste verzoek van Mediate ten behoeve van Mediate een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie afgeven ter grootte van het door Mediate aan te geven bedrag of een onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie of waarborg van een derde voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit het indienen van de Overeenkomst in een door Mediate aan te leveren format. Indien de Klant deze bankgarantie niet kan of wil stellen, is Mediate gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 5. Alle heffingen, belastingen, rechten, in- en uitvoerrechten en andere heffingen, van welke aard dan ook, nu of in de toekomst zullen worden geheven over de door Klant te betalen bedragen of de Overeenkomst aan (het gebruik van) Producten en / of Diensten voor het account van de klant, ongeacht in wiens naam ze zijn gemaakt.

ARTICLE 7 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk van de Partijen heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief te beëindigen indien:
  1. de andere Partij toerekenbaar in strijd is met de Overeenkomst en deze tekortkoming na schriftelijke ingebrekestelling en een redelijke herstelperiode niet heeft opgeheven;
  2. de andere Partij door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) langer dan dertig (30) dagen de Overeenkomst niet heeft kunnen uitvoeren;
  3. de andere Partij in staat van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling gaat of is aangevraagd, haar onderneming wordt geliquideerd of gestaakt of beslag wordt gelegd op een substantieel deel van haar vermogen;
  4. de andere partij is overleden, onder de werking van de Wet schuldsanering natuurlijke personen is gekomen of anderszins de controle over haar vermogen heeft verloren.
 2. Opzegging van de Overeenkomst op grond van de gevallen als bedoeld in artikel 7.1 leidt niet tot een verplichting tot terugboeking van reeds verrichte werkzaamheden of tot terugbetaling van reeds verrichte werkzaamheden. In geval van beëindiging op grond van artikel 7.1 onder (c) worden alle resterende toekomstige betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 3. Tussentijdse opzegging op andere gronden dan in dit artikel genoemd is slechts mogelijk indien Partijen schriftelijk overeenkomen.

ARTICLE 8 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Mediate aanvaardt aansprakelijkheid als gevolg van aan Mediate toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst en onrechtmatige daad in verband met de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van Mediate voortvloeiende uit artikel 8.1 is beperkt tot een maximumbedrag gelijk aan de nettoprijs van de opdracht / factuur of beperkt tot de dekking die de verzekering biedt voor zover deze beperking naar Nederlands recht is toegestaan.
 2. Mediate kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zijnde alle schade die niet direct voortvloeit uit de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, waaronder bedrijfsschade, reputatieschade, verlies van data, winst of inkomen) in verband met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, het functioneren, gebruik door Klant, het niet kunnen gebruiken van de Producten, inclusief (ingebouwde) software, of voor enige aansprakelijkheid van Klant in verband daarmee. Mediate is niet aansprakelijk voor schade aan de hardware, software en data behorende bij de Producten.
 3. Alle andere aansprakelijkheid van Mediate is uitgesloten, behalve in gevallen waarin deze uitsluitingen en beperkingen bij wet niet zijn toegestaan. Dit betekent expliciet claims op basis van de hoeveelheid of waarde van producten en / of diensten die worden gegenereerd via de Producten of Diensten of op basis van de frequentie van gebruik van de Producten of Diensten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Mediate voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband met (de gevolgen van) het gebruik van de Producten door Opdrachtgever of de staat waarin het Product zich bevindt.

ARTIKEL 9 – PERSOONSGEGEVENS

 1. Tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode en een eventueel overeengekomen onderhoudsovereenkomst moet Mediate mogelijk computerbestanden van het Product openen, bekijken en / of downloaden die informatie (in welke vorm dan ook) bevatten over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon in de zin van artikel 4. lid 1 AVG (“Persoonsgegevens”). Voor zover Mediate toegang heeft tot Persoonsgegevens en voor zover vereist door toepasselijke dwingende wetgeving, zal Mediate:
  1. de Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens en alleen voor zover nodig om te voldoen aan (garantie) verplichtingen onder deze Voorwaarden wanneer gebruikt in dit Beleid, heeft ‘verwerking’ de betekenis zoals uiteengezet in artikel 4 lid 2 AVG;
  2. de Persoonsgegevens alleen verwerken met het doel zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen of anderszins geautoriseerd of geïnstrueerd door de Klant;
  3. ervoor zorgen dat alleen personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst toegang hebben tot de Persoonsgegevens en eisen dat deze personen de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens beschermen en handhaven;
  4. passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen ter bescherming van de Persoonsgegevens, de Klant helpen zijn wettelijke verplichtingen na te komen en aan de Klant redelijkerwijs aantonen dat Mediate hieraan voldoet;
  5. De klant zonder onnodige vertraging informeren nadat Mediate zich ervan bewust is dat er inbreuk is gemaakt op Persoonsgegevens, tenzij anderszins verboden, zoals wanneer een wetshandhavings- of toezichthoudende autoriteit Mediate verzoekt dit niet te doen;
  6. de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, op verzoek van de Klant, zorg dragen voor de veilige verwijdering of teruggave van alle Persoonsgegevens, tenzij anders aangegeven door de Klant of indien Mediate wettelijk verplicht is verplicht om dergelijke Persoonsgegevens te bewaren;
  7. ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens worden overgedragen aan groepsmaatschappijen of subverwerkers op basis van een wettelijk erkend overdrachtsmechanisme indien Persoonsgegevens zouden worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte ter uitvoering van de verplichtingen onder de Overeenkomst.
 2. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Mediate subverwerkers kan gebruiken voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Mediate zal ervoor zorgen dat subverwerkers contractueel gebonden zijn aan vergelijkbare beschermingsverplichtingen met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens als die waaraan Mediate onder deze Voorwaarden is gebonden.
 3. Elke partij zal zakelijke contactinformatie die is geclassificeerd als persoonlijke gegevens beschermen tegen ongeautoriseerde openbaarmaking en enige andere onwettige verwerking en zal dergelijke informatie alleen gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden in interactie met elkaar.

ARTIKEL 10 – OVERIGE BEPALINGEN

 1. De klant is verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot exportcontrole, omkoping en corruptie. Mediate is gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling buitengrechtelijk te beëindigen bij overtreding van voorgaande verplichting door Klant.
 2. Elke Partij is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten als gevolg van vertragingen of onmogelijkheden die het gevolg zijn van overmacht (overmacht). De partij die door overmacht in gebreke blijft, is niet gehouden tot enige schadevergoeding, vergoeding of schadevergoeding, ongeacht of dit directe schade, gevolgschade of anderszins is.

ARTIKEL 11 – SLOTBEPALINGEN

 1. De rechten en plichten van Partijen met betrekking tot de Overeenkomst zijn uitsluitend vastgelegd in de Overeenkomst en de daarbij behorende Bijlagen. Afspraken buiten Overeenkomst Bemiddeling benut alleen indien en voor zover deze door de bevoegde Mediate Mediate schriftelijk aan Klant zijn verbonden.
 2. Bij strijdigheid tussen de Overeenkomst, de Offerte, de Voorwaarden en alle andere Bijlagen geldt de volgende rangorde, waarbij een lager genummerd document prevaleert boven een hoger nummer (1 boven 2 etc.):
  1. de overeenkomst;
  2. de offerte;
  3. de voorwaarden;
  4. andere bijlagen in volgorde van nummering (1 boven 2 enz.).
 3. De overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke bijlage bij de overeenkomst, ondertekend door bevoegde medewerkers van beide partijen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een door een partij voorgestelde wijziging, wordt de overeenkomst ongewijzigd voortgezet.
 4. De Overeenkomst kan door de Klant alleen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde Mediate-medewerker. Mediate is gerechtigd aan een dergelijke overdracht voorwaarden te verbinden.
 5. Alleen deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst. De toepasselijkheid van enige andere algemene of branchevoorwaarden van de Klant is uitgesloten, zelfs als de Klant daar in enige documentatie naar verwijst.
 6. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.
 7. Partijen zullen de informatie die zij van elkaar ontvangen in het kader van de Overeenkomst vertrouwelijk behandelen. Partijen zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken en zullen deze alleen verstrekken aan die medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst. De geheimhoudingsplicht heeft geen betrekking op informatie die op het moment van publicatie al in het publieke domein is en / of informatie die op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak openbaar moet worden gemaakt.

Download

Mediate-Medical-plus
Contact